เพื่อประโยชน์ของ ผู้เอาประกันภัย
ในการใช้สิทธิงดเว้นภาษีตาม ประกาศกรมสรรพากร
กรุณายินยอมให้บริษัท จัดเก็บ และเปิดเผยข้อมูลของท่านให้กับสรรพากร
กรณีที่ท่านไม่ให้ความยินยอม บริษัทจะไม่สามารถแจ้งความประสงค์ของท่านในการใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ต่อกรมสรรพากร*
หมายเหตุ *สิทธิการลดหย่อนภาษีขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมสรรพากร
เพื่อยืนยันตัวตน กรุณาระบุเลขที่บัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย
- - - -